โครงการปลูกไม้พะยูงเสริมป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานภาคสนามของกรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานราชการอื่นฯ และสถานศึกษาในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ได้ร่วมกันปลูกไม้พะยูงเสริมป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร เป็นประธานในพิธีเปิดการปลูกไม้พะยูงเสริมป่าโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เนื้อที่ 500 ไร่ จำนวน 2,000 ต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

ศูนย์สื่อสารอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูปภาพของฉัน

เกียรติยศ ศํกดิ์ศรี ลาภยศ สรรเสริญ เป็นสิ่งไร้สาระ และสร้างปัญหา